ข้อตกลงและเงื่อนไข เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Terms of Service

ผู้ให้บริการจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนี้

  1. ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ เช่น การสมัครใช้บริการ การออกใบแจ้งค่าใช้บริการ การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น
  2. ผู้ให้บริการอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการสำหรับเป็นข้อมูลการจัดทำแผนการตลาด
  3. ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  4. ผู้ใช้บริการมีสิทธิระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถแต่อย่างใด โดยข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามรายละเอียดข้างต้นนี้

ปิด